Generelle handelsbetingelser og vilkår

1. Definitioner og standardbetingelser

1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Byggefirmaet Claus Munch.

1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle opgaver hos Byggefirmaet Claus Munch.

1.3. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for opgaver af/fra Byggefirmaet Claus Munch og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.

1.4. Ved ”kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler Byggefirmaet Claus Munch en opgave.

1.5. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.

1.6. Byggefirmaet Claus Munch indgår arbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling.

1.7. Medmindre andet er angivet, er der ingen udløb på aftalerne. Opsigelse er er efter aftale og beskrevet i kontraktgrundlaget.

 

2. Priser og betaling

2.1. Byggefirmaet Claus Munch fakturerer i henhold til aftalt pris.

2.2. Byggefirmaet Claus Munch fakturer før eller efter udført arbejde, efter aftale.

2.3. Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse, medmindre andet er aftalt.

2.4. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke medmindre, andet er aftalt.

2.5. Byggefirmaet Claus Munch pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.

2.6. Byggefirmaet Claus Munch opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.

2.7. Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms.

 

3. Rettigheder til Arbejdet

3.1. Alle rettigheder til det udførte arbejder tilhører kunden.

4. Byggefirmaet Claus Munch’s rettigheder

4.1. Byggefirmaet Claus Munch forbeholder sig ret til at bruge de tredjepartsværktøjer, der er nødvendige, for at udføre opgaver for kunden.

4.2. Byggefirmaet Claus Munch forbeholder sig ret til at afvise kunder, der ikke overholder gældende love og bestemmelser.

 

5. Tavshedspligt og referencer

5.1. Byggefirmaet Claus Munch forpligter sig til, ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart, i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

5.2. Byggefirmaet Claus Munch har ret til i markedsføringsøjemed at angive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.

 

6. Force majeure

6.1. Byggefirmaet Claus Munch er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførsel, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Byggefirmaet Claus Munch er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Byggefirmaet Claus Munch forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Byggefirmaet Claus Munch ikke er herre over, og som Byggefirmaet Claus Munch ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

 

7. Tvister

7.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Retten på Bornholm som første instans.